Legater

Vordingborg Gymnasiums Legatforening

Foreningens formål er at yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede elever fra Vordingborg Gymnasium og således medvirke til videre uddannelse. På trods af den offentlige uddannelsesstøtte er der for en del studerende behov for økonomisk hjælp. Et økonomisk tilskud fra Legatforeningen kan muliggøre et studieprojekt, et uddannelsesforløb, en studierejse eller anden uddannelsesrelateret plan.

Foreningens midler kommer som tilskud fra private firmaer og banker. Derudover har foreningen medlemmer, der via deres kontingenter bidrager med penge.

Medlemskontingentet er yderst beskedent: kr. 200,- pr. år. Vi håber, at rigtig mange vil bidrage til at elever, nuværende eller tidligere, kan få en økonomisk håndsrækning.

Medlemskab kan tegnes via:
Nordea reg. 0040 konto nr. 4403903901

Foreningens bestyrelse består af følgende personer: Ingrid Eriksen, Nr. Alslev, Anders Stoltenberg, Lundby, Hanne Skov Nielsen, Vordingborg, Hanne-Merete Andersen, Stege, Elisabeth Schjørring, Vordingborg samt Rektor og repræsentant for lærerkollegiet ved Vordingborg Gymnasium: Ib Brøkner Christiansen og Anne Mette Ziegler (formand).

I 2017 modtog følgende legat:
Clara Guttman Andersen, student fra 2015
Andreas Fuglsang Olsen, student fra 2012
Signe Bechmann Hansen, student fra 2014

For at komme i betragtning skal der indsendes en begrundet ansøgning på nedenstående ansøgningsskema. For at komme i betragtning skal der foreligge en situation, hvor det er af væsentlig betydning for ansøgerens videre uddannelsesforløb.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj 2017

Ansøgningsskema til Legatforeningen


Overretssagfører P.A. Hansens Legat

Legatet uddeles til studenter fra Vordingborg Gymnasium eller studenter fra Vordingborg og omegn samt Møn, der har taget studentereksamen andetsteds.

Kun studerende ved de danske universiteter kan komme i betragtning.

Bestyrelsen har besluttet, at legatet uddeles sidste gang i 2017 hvorefter legatet opløses. Der vil således blive uddelt et større beløb end normalt. Vi opfordrer ovenstående studerende til at søge legatet.

Ansøgning indgives senest den 1. august 2017 med oplysning om økonomiske forhold og studieforhold. Ansøgningen bedes bilagt fotokopi af eksamenspapirer samt seneste årsopgørelse.

Vordingborg Gymnasium & HF
Att: Rektor Ib Brøkner Christiansen
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Legatbestyrelsen


Legatbogen

Link til andre legater du evt. kan søge: Legatbogen