Studie- og ordensregler


Nedenstående studie- og ordensregler for Vordingborg Gymnasium & HF gælder i henhold til Undervisnings-ministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 13. december 2004 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt Lov om røgfri miljøer (Lov nr. 512 af 06/06/2007).

1. Almindelige adfærdsregler:
Al adfærd foregår under hensyntagen til andre elever og medarbejdere.

Alle behandler inventar, apparatur og bygninger hensynsfuldt. Den enkelte elev eller forældremyndigheds-indehaver er ansvarlig for elevens handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler.

Da uddannelsescentrets elever er voksne, er egentlige ordensregler ikke nødvendige. Der lægges vægt på, at hver enkelt person (elev som lærer) til stadighed medvirker aktivt til et godt arbejdsklima ved at vise gensidigt hensyn. Visse regler og visse praktiske oplysninger er dog nødvendige på et uddannelsescenter, der ud over ca. 120 lærere omfatter ca. 1.100 elever. Skolerne bestræber sig på at skabe så gode og tiltalende omgivelser som muligt. Vi forventer til gengæld, at alle hjælper med at værne om lokalerne og de frie områder, bl.a. ved overholdelse af nedenstående anvisninger:

Undgå at kaste papir og andet affald uden for skraldespande og papirkurve. Sørg altid for oprydning i klasselokalerne, inden de forlades. I 1-afdelingen (naturvidenskab) skal stolene sættes op i bordenes holdere inden lokalerne forlades. Kantinen er baseret på selvbetjening, og som følge deraf må enhver selv rydde porcelæn m.v. på plads. Klasserne skal efter en meddelt plan på skift rydde det op, som måtte være tilbage efter frokost.

Det er ikke tilladt at spise i undervisningstimerne.

Både ansatte og elever, skal omgås hinanden med respekt, og alle skal bestræbe sig på at samarbejde på ligeværdige vilkår. Alle skal føle et medansvar for konfliktløsninger.

Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under såvel deltagelse i undervisningen og eksamen som i den almindelige færden på Vordingborg Uddannelsescenter.

Alle former for vold eller trusler om vold, mobning eller chikane tolereres ikke og betragtes som særlig grove overtrædelser af studie- og ordensregler.

Bemærk at skolen er røgfri. Rygning er derfor ikke tilladt på uddannelsescentret – hverken indendørs eller udendørs.

Overtøj bedes ophængt i garderoben ved indgangen. Det henstilles indtrængende, at man aldrig efterlader penge eller andre værdigenstande – hverken i frakkelommer eller i tasker i lokalerne. Der gøres opmærksom på, at skolerne ikke kan påtage sig noget ansvar for bortkomne sager.

Skabene i garderoben udlånes for et depositum på kr. 450,00 kr. Henvendelse herom til Leni Winther på skolens kontor.

Hjertestarter er ophængt i forhallen til højre for den store trappe op til centrets stueplan.

Mobiltelefoner, musikafspillere ol. skal være slukket i undervisningstiden.

Alle skal overholde skolens IT-ordensregler, som angiver rammerne for anvendelsen af skolens computere, netværk og øvrige IT-faciliteter.

Øl, vin og spiritus af enhver art må ikke medbringes eller nydes inden for centrets område.

Ved fester på skolen, som arrangeres af skolen, tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således, at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke, som udskænkes af kantinen eller under en lærers ansvar. Det er således forbudt eleverne at bringe alkohol ind på skolen. De alkoholiske drikke må højst have en promille, der svarer til alm. pilsnerøl. Ved fester er der altid ansvarlige vagter, som sikrer, at reglerne overholdes, og professionelle dørmænd sikrer adgang til fester.

Det er til enhver tid forbudt at medbringe, indtage, sælge eller opfordre til indtagelse af enhver form for narkotika på Uddannelsescentrets område. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning.

Disse regler for adfærd gælder også, når undervisningen er henlagt til andre steder, fx ekskursioner, studierejser mv. Reglerne gælder også, når eleverne i fritiden indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen.

Parkeringsmuligheder:
a) Cykler og knallerter stilles i den overdækkede cykelparkering eller i cykelkælderen.
b) Biler og motorcykler parkeres i de indrettede felter. Der må ikke parkeres på hockeybanen eller andre arealer udenfor p-pladsen.
Cykler og knallerter må ikke parkeres foran indgangen til centret. Brandinspektøren kræver helt frie adgangsforhold. Der er af samme grund stop- og parkeringsforbud i rundkørslen foran centret.

2. Krav til elevernes aktive deltagelse i undervisningen:
Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:
a) Deltagelse i undervisningen, herunder i planlagt selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
b) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver.
c) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. Ved sygdom skal du sørge for at meddele dette til skolen om morgenen og på opfordring skaffe en lægeerklæring.
d) Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling ifølge skolens retningslinjer.
e) Deltagelse i studiemiljøer efter normal skoletid.
f) Slukket mobiltelefon.

Elevernes aktive tilstedeværelse og skriftlige opgaveaflevering registreres i Lectio. Hver elev kan se registreringen af tilstedeværelse og afleveringer for sit eget vedkommende i Lectio.

Skriftlige opgaver skal opfylde de fastsatte krav til omfang og kvalitet for at tælle med i registreringen. Frister for aflevering fastsættes af læreren. Afleveres opgaver ikke rettidigt skal læreren indkalde eleven til omlagt undervisning. Opgaver, som er skrevet af fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, tæller ikke som afleveret. Afskrift og snyd kan medføre en sanktion efter rektors vurdering. Manglende aflevering af skriftlige opgaver indgår i vurderingen af elevens studieaktivitet og kan medføre en advarsel og efterfølgende en sanktion.

Hvis en elevs forsømmelser giver anledning til betænkelighed, orienteres eleven af skolen. Hvis eleven er under 18 år, orienteres indehaveren af forældremyndigheden tilsvarende. Rektor kan beslutte at iværksætte sanktioner over for eleven, jf. afsnit 3.

Eleverne har pligt til dagligt at logge ind på Lectio for at holde sig orienteret om skemaændringer, beskeder og dokumenter. Eleverne skal ligeledes indtaste årsag til eventuelt fravær i Lectio. Ved længerevarende sygdom eller fritagelse for undervisning eller dele af undervisningen skal eleven kontakte skolen og skolen kan kræve lægeattest. Udgiften til lægeattest betales af eleven selv. Rektor vurderer, om fraværet giver anledning til overvejelser om sanktioner.

3. Sanktioner:
Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, jf. afsnit 1 og 2, gives der normalt en advarsel. Advarslen gives som en skriftlig meddelelse til eleven og forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

I gentagelsestilfælde og ved særlig grove tilfælde af overtrædelse af skolens ordensregler eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan flg. sanktioner iværksættes uden forudgående varsel:

a) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i pågældende år. Der gives ikke årskarakterer og eventuelle givne årskarakterer bortfalder.
b) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.
c) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
d) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
e) Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

4. Statens Uddannelsesstøtte (SU):
En elev kan ifølge SU-reglerne kun modtage SU, når eleven er studieaktiv. Det vil sige, at eleven deltager aktivt i undervisningen, jf afsnit 2, samt deltager i de foreskrevne prøver og andre evalueringer efter skolens regler. Skolen kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet, jf afsnit 2. Vurderer skolen, at eleven ikke er studieaktiv, indberettes det til SU-styrelsen, og elevens ret til SU bortfalder. En sådan indberetning til SU-styrelsen sker kun efter en forudgående skriftlig advarsel. Eleven vil kunne søge SU igen, når skolen atter skønner, at eleven er studieaktiv. En elev, der på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold ikke er studieaktiv, kan dog få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU. Ansøgning om dispensation skal indgives skriftligt til rektor.

5. Rabat på transport:
En elev kan kun modtage tilskud til uddannelseskort, når eleven er studieaktiv

6. Betingelser for oprykning til næste klassetrin:
En elev, der har karakteren 02 eller derover i vægtet gennemsnit, jf. reglerne herom, af de karakterer, herunder standpunktskarakter og prøvekarakterer, karakterer for større skriftlige projekter og lignende, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin.

Hvis en elev derimod har et vægtet karaktergennemsnit på under 02, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, nægtes den pågældende elev oprykning til næste klassetrin.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få lov til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i den 3-årige stx-uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i den 2-årige hf-uddannelse senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udmeldes eleven.
For selvstuderende finder studie- og ordensreglerne tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i selvstuderendes særlige forhold.

7. Klage:
Der kan klages over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, og over rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning. Klagen kan indgives af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse.

Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, giver rektor klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for 1 uges frist. Klagerens eventuelle kommentar medsendes til ministeriet.

Klage over sanktioner, der er iværksat i medfør af studie- og ordensreglerne har ikke opsættende virkning, medmindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Ib Brøkner Christiansen
Rektor

Revideret juni 2017