IT-strategi

Strategi for it og medier
Vordingborg Gymnasium & HF

1. Målsætning
Med denne it-strategi ønsker VG & HF at sikre fortsat anvendelse af tidssvarende it i undervisningen for alle elever i alle fag, hvor it skal indgå som en naturlig del af læreprocessen.
Alle elever skal opnå digital dannelse og praktiske it-kompetencer, så de er bedst mulig rustet til at klare sig i gymnasiet/hf og deres senere liv. Dette sker ved at eleverne benytter it individuelt og i samarbejde med andre og herved udvikler personlige, faglige og sociale kompetencer.
Alle lærere skal besidde tidssvarende it-kompetencer, så de kan udnytte teknologiens didaktiske og pædagogiske potentialer i undervisningen jf. de faglige mål. Lærerne skal være bevidst om nytænkning af fag og lærerum for at variere og fremme elevernes læring.

2. Skolens ressourcer
1. Materiale vi forventer anvendt i undervisningen
Computere, projektorer, scannere, internet, e-tavler, iPads, elevernes egne laptops , relevant software (programmer), skolens hjemmeside .
Vejledninger (opdaterede) findes i Lectio

2. Personer
Teknisk support
Der er teknisk support på skoledage kl. 7.15-15.15 (Troels – mobil 60 62 80 73).
Computere i klasselokaler er opdateret med nyere software (inkl. almindelige hjælpeprogrammer og media-afspillere som Flash Player, Adobe Reader, QuickTime mv).

Pædagogisk support
Der tilbydes pædagogisk it-support efter behov.
Vedr. e-tavler: mulighed for 1-1-læring med tilbud om support i første lektion, hvor tavlen anvendes samt stand-by support pr. telefon i opstartsperioder med e-tavler og Notebook-software.
Hvert år arrangeres ved skoleårets start en workshop om anvendelse af e-tavler/SmartBoard, og der afholdes it-workshops for pædagogikumkandidater og nyansatte lærere efter aftale.

Andre interne supportmuligheder:
- Vedr. Lectio : BW, LU
- Fag/it-ressourcepersoner
- Superbruger-elever (kan lave workshops for andre elever efter skoletid)
Vi kan desuden rekvirere eksterne konsulenter til workshops og kurser.

3. Kurser og workshops
Lærere: Tilbud om kursus/workshops efter lærernes behov - jf. målsætning og indsatsområder (se nedenfor).
Elever: Første semester - grundlæggende it-færdigheder:
1) intro ved teamlederne til skolens it-platforme -Lectio- og programmer, der anvendes generelt.
2) intro til andre programmer/værktøjer samt filhåndtering (stifinder) og back-up ved en eller flere af klassens lærere, koordineret af teamlederne.
Desuden vejledning i notetagning, opsætning af større skriftlige opgaver mm. - vejledningen sker i de enkelte fag.

4. Evaluering
Evalueringsplan for 1) elevernes udbytte af indsatsområderne – 2) lærernes målopfyldelse i forh. til anvendelse af it i undervisningen – 3) tilfredshed med elektronisk udstyr og support (elever og lærere)

3. Digitale læremidler i undervisning og hjemmearbejde
Digitale ressourcer inddrages pædagogisk og fagligt velmotiveret – f.eks. når de kan fremme elevmotivation og elevinvolvering, fordi flere læringsstile kan tilgodeses.
Digitale undervisningsressourcer
- computer + projektor, e-tavler, iPads, laptops, netopkobling mv.
Eleverne forventes at medbringe egen laptop til undervisningen.

Digitale læringsressourcer
- programmer, apps, simuleringer, e-bøger/digitale kompendier, i-bøger mv.
Arbejdsark kan med fordel laves i dokumentdelingsværktøjer i stedet for papirkopier. Ved at anvende digitale kompendier formindskes behovet for kopiering. Det kan overvejes at anskaffe i-bøger som supplement til de fysiske bøger.
Alle elever og lærere har adgang til Gyldendals elektroniske ordbøger, T I-Nspire, skolens matematikprogram samt Office 365.

Indsatsområder
1. Arbejdsformer baseret på Web 2.0 = apps, programmer, tjenester tilgængelige på internettet. Anvendes f.eks. ved:
– ’ny skriftlighed’
- ’flipped classroom’ - f.eks. med undervisningsvideoer 
- samarbejde - f.eks. kollaborativ processkrivning i fællesdokumenter: blogs, Wiki, Google Docs
- fildeling - f.eks. Google Docs, Dropbox
- mundtlighed - f.eks. podcast, vodcast, You Tube-kanal
- virtuelle lektiecaféer anbefales
Hvis man anvender en bestemt arbejdsform, feks. blogs, i flere fag, tilstræbes det at bruge samme program/app i de involverede fag i klassen. Læreren skriver i studieplanen hvilke programmer der anvendes i de enkelte fag. Emnet tages op ved faggruppemøder.

2. Digitalisering af skriftligt arbejde og prøver
- Elektroniske opgaver i alle fag med aflevering via Lectio. 1-times-prøver kan indscannes til pdf-fil.
- Elektronisk opgaveretning i videst mulig omfang. Forventes i fag med opgaveaflevering i tekstbehandlingsprogram (dansk, fremmedsprog, psykologi, …)
- Eksamen/prøver med netadgang:
- SRP/SSO: materialesøgning samt opsætning af større skriftlige opgaver skal forberedes i fagene. Opgaverne afleveres elektronisk.

3. Videndeling, kurser, support for lærere
- Videndeling (f.eks. efter kurser og projekter) sker på faggruppemøde for at sikre at den ekstra arbejdsindsats giver udbytte for andre
- Korte indlæg om it-baserede undervisningserfaringer på PR (kollega til kollega)
- Elektronisk platform til videndeling
- Supervision, ’åben dør’ efter aftale

Kurser/workshops kan initieres af ledelse, it-vejleder, projektgruppe, fagteam, den enkelte lærer
(afklaring af behov - differentiering - prioritering).

4. Evaluering
Der laves en evalueringsplan, som kan opfange udviklingen vedr. de enkelte indsatsområder
- f.eks. omfanget af inddragelse af Web 2.0 i undervisningen, fremstilling og anvendelse af digitalt materiale, anvendelse af e-tavler, publiceringskanal (f.eks. YouTube eller iTunesU), elektronisk opgaveretning, ’flipped classroom’, elevernes kompetenceudvikling, lærernes kompetenceudvikling, vidensdeling.
Elevernes udbytte af indsatsen evalueres i forbindelse med de løbende evalueringer.

4. Digital forpligtelse

1. Lærerne:
- videndeler med kolleger
- medbringer laptop / iPad til undervisningen hver dag.
- meddeler funktionssvigt ved e-tavler, computere og projektorer til Troels så hurtigt som muligt (emne – fejl – lokale)
Lærerne anvender:
- Lectio til oplysning til eleverne om hjemmearbejde, skemaændringer, karakterer, studieplaner –
  besvarelse af henvendelser fra elever og kolleger. Logger på Lectio mindst 1 gang daglig. Lektier skrives ind  i Lectio senest kl. 15 dagen før. Om muligt vedhæftes evt. dokumenter til timen (digitalt)
- Elektronisk opgaveaflevering og –retning via Lectio samt plagiatkontrol, hvor det er relevant
- E-mail  – mailbox tjekkes mindst 1 gang daglig
- Projektorer og elektroniske tavler
- Digitale kompendier i stedet for papir-kopier hvor det er muligt
- Databaser, f.eks. SkoDa og InfoMedia, Bibliotekets databaser
- Faglige undervisningsprogrammer
- Medier – herunder f.eks. lyd, billede, video, animationer, apps
Hvor de vurderer det er til gavn for elevernes læring

2. Eleverne:
- logger på Lectio og mindst 1 gang daglig
- afleverer skriftlige opgaver digitalt via Lectio i et læsbart format (pdf, doc, docx)
- medbringer laptop til undervisningen hver dag (skal kunne logge på nettet)

3. Teknisk support
E-tavler og projektorer skal altid være funktionsdygtigt.
Computere i klasselokaler er opdateret med nyere software (inkl. almindelige hjælpeprogrammer og media-afspillere som Flash Player, Adobe Reader, QuickTime mv)